Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:


Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Chan Stile Di Vita

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – Tarieven

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst

Artikel 15 – Licentievoorwaarden & Auteursrecht

Artikel 16 – Aansprakelijkheid & Privacy

Artikel 17 – Klachtenregeling

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Herziening van de Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Chan Stile Di Vita;
 3. Bedrijf: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Chan Stile Di Vita;
 4. Klant: dit kan zowel de consument als het bedrijf betreffen;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Chan Stile Di Vita in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Chan Stile Di Vita ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 10. Chan Stile Di Vita: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Chan Stile Di Vita georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Chan Stile Di Vita gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Chan Stile Di Vita.
 14. Aw: de Auteurswet 1912.
 15. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 16. Videografisch werk: videografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde videografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 17. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

Artikel 2 – Identiteit van Chan Stile Di Vita


Naam opdrachtnemer:       Chan Stile Di Vita

Vestigingsadres:                  Kalundborg 13

                                              2905 AK Capelle aan den IJssel

                                              Nederland

Telefoonnummer:                +31 (0) 6 23307409

E-mailadres:                         info@chanstiledivita.nl

KvK-nummer:                       82111634

BTW-identificatienummer: NL862340731B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chan Stile Di Vita en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of ter plaatse tussen Chan Stile Di Vita en klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Chan Stile Di Vita zijn in te zien en deze op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene

Voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

3.6 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Chan Stile Di Vita is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Chan Stile Di Vita gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Chan Stile Di Vita niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Chan Stile Di Vita kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Chan Stile Di Vita de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 9. de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 11. de gedragscodes waaraan Chan Stile Di Vita zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Chan Stile Di Vita heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

5.2 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Chan Stile Di Vita onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet door Chan Stile Di Vita is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Chan Stile Di Vita passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Chan Stile Di Vita daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 Chan Stile Di Vita kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Chan Stile Di Vita op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.6 Chan Stile Di Vita zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

5.7 het bezoekadres van de vestiging van Chan Stile Di Vita waar de klant met klachten terecht kan;

5.8 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

5.9 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

5.10 de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Chan Stile Di Vita deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5.11 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.12 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.13 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van fysieke producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Chan Stile Di Vita bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Chan Stile Di Vita retourneren, conform de door Chan Stile Di Vita verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Chan Stile Di Vita. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Chan Stile Di Vita heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Dit herroepingsrecht komt expliciet te vervallen bij aankopen op uitdrukkelijke bestelling van de klant.

 

Bij levering van diensten:

6.6 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.7 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Chan Stile Di Vita bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.8 Dit herroepingsrecht komt expliciet te vervallen bij het leveren van diensten die op hetzelfde moment geconsumeerd worden en dus niet meer terug te geven zijn.

 

Bij levering van elektronische producten:

6.9 Bij levering van elektronische producten, zoals, maar niet gelimiteerd tot, elektronische boeken, cursussen en beeldmateriaal, vervalt het herroepingsrecht op het moment van overdracht. Chan Stile Di Vita is namelijk niet in staat te controleren dat alle exemplaren zijn vernietigd.

 

Bij levering van fotografisch en/of videografisch werk:

6.10 Bij levering van fotografisch en/of videografisch werk vervalt het herroepingsrecht op het moment van overdracht. De klant en Chan Stile Di Vita hebben voorafgaand aan de overdracht de plicht het werk te controleren en accepteren.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Chan Stile Di Vita dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Chan Stile Di Vita kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Chan Stile Di Vita dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

8.3 die door Chan Stile Di Vita tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

8.4 die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

8.5 die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

8.6 die snel kunnen bederven of verouderen;

8.7 waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Chan Stile Di Vita geen invloed heeft;

8.8 voor losse kranten en tijdschriften;

8.9 voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

8.10 voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

8.11 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

8.12 betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

8.13 waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

8.14 betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – Tarieven

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Chan Stile Di Vita producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Chan Stile Di Vita geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Chan Stile Di Vita dit bedongen heeft en:

9.5 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

9.6 de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.7 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Chan Stile Di Vita niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9.9 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Chan Stile Di Vita gebruikelijke gehanteerde vergoeding van toepassing.

9.10 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Chan Stile Di Vita naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Chan Stile Di Vita onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door concullega’s van Chan Stile Di Vita in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door concullega’s in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

9.11 Indien aannemelijk is dat Chan Stile Di Vita hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1 Chan Stile Di Vita staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Chan Stile Di Vita er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

10.2 Een door Chan Stile Di Vita, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Chan Stile Di Vita kan doen gelden.

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Chan Stile Di Vita schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

10.4 De garantietermijn van Chan Stile Di Vita komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Chan Stile Di Vita is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

10.5 De garantie geldt niet indien:

 1. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Chan Stile Di Vita en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 Chan Stile Di Vita zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Chan Stile Di Vita kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Chan Stile Di Vita het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Chan Stile Di Vita zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Chan Stile Di Vita.

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chan Stile Di Vita tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Chan Stile Di Vita bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

 

Particuliere klant

 

Opzegging:

12.1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als deze door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Chan Stile Di Vita voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

12.4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

12.5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

12.6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

12.8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Zakelijke klant

 

Opzegging:

12.9. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

12.10. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden.

12.11. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als deze door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Chan Stile Di Vita voor zichzelf heeft bedongen.

 

 

Verlenging:

12.12. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd van ten hoogste één jaar.

12.13. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste twee maand.

12.14. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

12.15. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

12.16. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste twee maanden opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

13.1. De klant ontvangt een factuur voor de betaling van de bestelde producten of diensten. De klant zal de factuur van Chan Stile Di Vita op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Chan Stile Di Vita heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

13.2. De klant verricht de aan Chan Stile Di Vita verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Chan Stile Di Vita heeft verstrekt.

13.3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Chan Stile Di Vita te melden.

13.5. In geval van wanbetaling van de klant heeft Chan Stile Di Vita behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.6. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

13.7. Geen enkel gebruik van het fotografisch en/of videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van Chan Stile Di Vita nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Chan Stile Di Vita dan ook.

 

Artikel 14 – Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst

14.1 Het aanbrengen van wijzigingen aan deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

14.2 Tussentijdse opzegging tussen partijen is niet mogelijk, tenzij:

 • er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in haar nakoming tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de mogelijkheid heeft gehad om de gebreken in de nakoming te verhelpen;
 • niet overeengekomen werkzaamheden verwacht dan wel geëist worden ten uitvoer te brengen met onwenselijke of nadelige financiële gevolgen die in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

14.3 Zowel Chan Stile Di Vita als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Chan Stile Di Vita het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

14.4 Wanneer partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden dat het betalen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Licentievoorwaarden & Auteursrecht

15.1. Het auteursrecht op de fotografische en videografische werken berustten allen tijde bij Chan Stile Di Vita.

15.2. Chan Stile Di Vita houdt zich het recht voor de fotografische en videografische werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

15.3. Toestemming voor gebruik van een fotografisch en/of videografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Chan Stile Di Vita is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.4. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Chan Stile Di Vita, hebben bedoeld.

15.5. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.6. Indien door Chan Stile Di Vita toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

15.7. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

15.8. Elk gebruik van een fotografisch en/of videografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Chan Stile Di Vita.

15.9. Bij inbreuk komt Chan Stile Di Vita een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Chan Stile Di Vita gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.10. De naam van Chan Stile Di Vita dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch of videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch of videografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

15.11. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Chan Stile Di Vita een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Chan Stile Di Vita gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

15.12. Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische en/of videografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Chan Stile Di Vita op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Chan Stile Di Vita tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid & Privacy

16.1. Chan Stile Di Vita is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Chan Stile Di Vita of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1. Chan Stile Di Vita beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

17.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chan Stile Di Vita, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

17.3. Bij Chan Stile Di Vita ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chan Stile Di Vita binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

17.5. Een klacht schort de verplichtingen van Chan Stile Di Vita niet op, tenzij Chan Stile Di Vita schriftelijk anders aangeeft.

17.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Chan Stile Di Vita, zal Chan Stile Di Vita naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 18 – Geschillen

18.1. Op overeenkomsten tussen Chan Stile Di Vita en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

18.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

19.1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

19.2. Voor het afnemen van de dienst bruidsfotografie zijn specifiek Aanvullende Voorwaarden Bruidsfotografie van toepassing.

19.3. Voor de aanschaf van workshops zijn specifiek Aanvullende Voorwaarden Workshop van toepassing.

19.4. De Privacy Policy is op alle handelingen en activiteiten van Chan Stile Di Vita van toepassing.

 

Artikel 20 – Herziening van de Algemene Voorwaarden

20.1. Herziening van deze Algemene Voorwaarden door Chan Stile Di Vita is steeds mogelijk. De

inwerkingtreding wordt bij bekendmaking c.q. deponering van deze voorwaarden vermeld.

20.2. De herziene Algemene Voorwaarden zijn tevens van kracht op nog niet geaccepteerde

offertes.

 

Dit document is bijgewerkt op 01 januari 2023.

Search